ESG | The Report

fields

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye, küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli çabalar göstermektedir. Son yıllarda ülkede yaşanan aşırı hava olayları ve kuraklık gibi doğal afetler, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerinden nasıl etkilendiğini göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye hükümeti tarafından “Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanmıştır.

Eylem planı, Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması için stratejiler içermektedir. Planın temel hedefi, 2030 yılına kadar ülkenin sera gazı emisyonlarını %21 oranında azaltmaktır. Ayrıca, ülkenin enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin payını arttırarak, sürdürülebilir ekonomiye geçiş sağlamak da önemli hedefleri arasındadır.

Eylem Planı kapsamında Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede ulusal ölçekte önemli adımlar atmıştır. Bu adımlardan bazıları şunlardır:

   • Sera gazı emisyonlarının izlenmesi: Türkiye, 2012 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını izlemekte ve raporlamaktadır. Bu sayede, ülkenin sera gazı salınımının nerelerden kaynaklandığı belirlenmekte ve uygun ulusal politikaların geliştirilmesine yardımcı olunmaktadır.

   • Enerji verimliliğinin arttırılması: Türkiye’de, enerji sektöründe verimliliği sağlamak için çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında yapılan çalışmalar sayesinde hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de sera gazı salınımı azaltılmaktadır.

   • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi: Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretime ağırlık vermiştir. Eylem Planı kapsamında, Türkiye’de enerji sektöründe yenilenebilir enerji payının arttırılması ve bu alanda yatırımların teşvik edilmesinin yer aldığı politikalar uygulanmaktadır.

   • Orman varlığının korunması: Türkiye, ormancılıkla ilgili önemli çalışmalar yürütmektedir. Eylem Planı kapsamında, ormanların korunması ve yeni orman alanlarının artırılması için projeler geliştirilmekte ve mevcut ormancılığın sürdürülebilir ulusal bir anlayışla yapılması hedeflenmektedir.

   • Sosyal farkındalığın arttırılması: Türkiye, toplum bilincinde yer alan iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması için çeşitli kampanyalar yürütülmektedir. Eylem Planı kapsamında da bu çalışmaların devam etmesi ve halkın konuyla ilgili sosyal bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

  Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde ülkenin iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli adımlar atması ve uyum sağlaması için bir yol haritası sunmaktadır. Ancak, bu planın başarılı olabilmesi için T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklilği Bakanlığı’nın yanı sıra bireysel olarak da herkesin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi ve ulusal kapsamda sorumluluk alması gerekmektedir. Küresel ölçekte iklim değişikliğine karşı mücadelede her ülkenin üzerine düşen görevler bulunmaktadır ve Türkiye’nin bu planla attığı adımlar, ülkenin geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların sadece eylem planıyla sınırlı kalmaması ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu, hem ülkenin sürdürülebilir kalkınması için hem de küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir adım olacaktır. Sonuç olarak, T.C. Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde, Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı, ülkenin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması için önemli bir araçtır. Ancak bu mücadelede herkesin katkısı gerekmektedir. Bu nedenle, bireyler olarak da iklim değişikliği uyum bilinci ile sorumlu bir şekilde hareket etmemiz önemlidir. Öte yandan, Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda daha fazla ulusal çalışma yapması ve bu alanda lider ülkeler arasında yer alması da çok önemlidir.

  Uyum stratejisi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı ülkelerin dirençlerini arttırmak için belirlenen politikalardır. Türkiye’nin uyum stratejisinde dikkate alınan hususlar ve eylem planlarının bazıları şunlardır:

    • Su kaynakları yönetimi: Kuraklık gibi doğal afetler, Türkiye’nin su kaynaklarını etkileyebilir. Bu nedenle, uyum stratejisi kapsamında su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yönetilmesi hedeflenmektedir.

    • Tarım ve gıda güvenliği: İklim değişikliğine uyum kapsamında tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma oldukça önemlidir. Uyum stratejisi, tarım sektöründe verimliliği arttırarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

    • Sağlık sektörü: Hava kirliliği, aşırı sıcaklıklar ve su kaynaklarının kirlenmesi gibi iklim değişikliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkilerini ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle, uyum stratejisi kapsamında önleyici tedbirler alınarak, ulusal olarak halkın sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.

    • Altyapı ve yapılaşma: Aşırı yağışlar, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin etkileri altyapı ve yapılaşma alanlarında risk olarak hissedilebilir. Uyum stratejisi kapsamında bu risklere karşı önlemler alınarak altyapının dayanıklılığı arttırılmaya çalışılmaktadır.

   Uyum stratejisi ile belirlenen ulusal politikaların uygulanması ise Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yer alan hedefler doğrultusunda T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, hükümetin yanı sıra yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da uyum stratejisi ve eylem planına aktif olarak katılımı gerekli ve önemlidir.

   İklim Değişikliğinin Şehirlerdeki Etkisi

   İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri de şehirlerde hissedilmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı ve hızla büyüyen şehirler, iklim değişikliğinin etkilerine en açık alanlardır. Bu nedenle, iklim değişikliği ve şehir yaşamı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

   Türkiye’de birçok büyük şehirde hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları gibi iklim değişikliğinin etkileri görülmektedir. Bu nedenle, uzun vadeli şehircilik alanında yapılan çalışmalarda iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaktadır. Örneğin, yeşil alanların arttırılması ve enerji verimli binaların inşa edilmesi gibi projeler hem sürdürülebilirlik stratejisi ve eylem planı uygulanması hem de ulusal iklim değişikliği açısından önemlidir.

   İklim Değişikliğine Uyumda Bireylerin Rolü

   Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili olabilmesi için herkesin sorumluluk alması gerekmektedir. Bireyler olarak da küçük adımlarla iklim değişikliğine uyum sağlayabilir ve bu mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Örneğin, su tüketimini azaltmak, geri dönüşüm yapmak, enerji verimliliği sağlamak gibi basit ama etkili adımlarla iklim değişikliğine karşı bir farkındalık oluşturarak yeşil dönüşüme katkı sunabiliriz.

   Ayrıca, iklim değişikliği konusunda bilinç sahibi olarak çevremizdeki insanlar da farkındalık oluşturup, bu konuda adımlar atmalarını teşvik edebiliriz. Bu sayede, bireysel olarak da iklim değişikliğine uyum sağlamış ve ülkenin bu alandaki ulusal mücadelesine katkıda bulunmuş oluruz. Sonuç olarak, Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı sadece hükümetin değil, herkesin katılımını gerektiren bir süreçtir ve bireyler olarak da iklim değişikliğine karşı önlemlerin uygulanmasında önemli bir role sahibiz. Türkiye’nin geleceği için, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif olarak katılım sağlamalıyız ve uyum stratejisi ve eylem planının uygulamasına destek olmalıyız. Her birimizin attığı küçük adımlar, toplumsal farkındalığı artırarak ve ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine güç katacaktır. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele eylem planları kapsamında hepimiz bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Sonuç olarak, Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Ancak, bunun gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması ve bireyler olarak da sorumluluk alınması gerekmektedir. Ülkemizin geleceği için iklim değişikliğine karşı birlikte mücadele etmeli ve uyum stratejisi ve eylem planının hedeflerine ulaşmalıyız. Böylece, hem ülkemizin refahı için hem de küresel iklim değişikliğinin önlenmesi için önemli bir adım atmış olacağız.

   Sonuç

   Türkiye, iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atmış ve uyum stratejisi ve eylem planlarının devreye alınması ile bu alanda lider ülkeler arasında yer almaya çalışmaktadır. Ancak, bu mücadelede başarılı olmak için tüm paydaşların katılımı ve bireylerin sorumluluk alması önemlidir. Uyum stratejisi ve eylem planının hedeflerine ulaşılması, ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, hepimiz iklim değişikliği konusunda bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için hepimizin elinden geleni yapması gerektiğini unutmamalıyız. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de önemli bir adımdır ve hepimizin desteklemesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, ulusal uyum stratejisi ve eylem planının başarılı bir şekilde uygulanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine güç katması gerekmektedir. Birlikte hareket ederek, Türkiye’yi daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyabilir ve küresel iklim değişikliğine karşı önemli bir etki yaratabiliriz. Ulusal uyum stratejisi ve eylem planının hedeflerine ulaşmak için hepimizin desteği ve katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, her birimizin üzerine düşen sorumluluğu bilerek harekete geçmeli ve Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine aktif olarak katkıda bulunmalıyız. Ülkemiz için daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için hep birlikte aksiyon almalı, uyum stratejisi ve eylem planını başarıya ulaştırmalıyız. Sonuç olarak, iklim değişikliğine karşı eylem planlarına uyum sağlamak ulusal refahımız için önemli bir adımlardan biridir.

   FAQ

   Yerel iklim değişikliği eylem planı nedir?

   Yerel iklim değişikliği eylem planı, belirli bir bölgede veya şehirde iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak ve bu konuda adımlar atmak için oluşturulan strateji ve planın genel adıdır. Bu planlar ülkelerin ulusal iklim değişikliği eylem planlarına katkıda bulunmak amacıyla yerel düzeyde oluşturulmaktadır.

   Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları konularında uzmanlığı olan ESG The Report ve QUADOMO’da bir araya gelerek ortak hedefleri için çalışmaktadır. İkisi de iş dünyasında sürdürülebilirliğin önemine inanmakta ve orta ölçekli şirketlerin bu alanda daha fazla bilgi edinmelerine ve uygulamalarını arttırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dean Emerick ve Dr. Huzur Keskin, ESG The Report’un Checklist’i aracılığıyla daha sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmak isteyenlere rehberlik etmeye devam edecektir.

   Scroll to Top